06
Synergy Accessibility Tips Accessibility Mode

Kích hoạt tài khoản phụ huynh

Bước 1 / 3: bảo mật

Đọc qua các báo cáo bảo mật sau đây và nhấp vào nút chấp nhận để đồng ý để Hiệp định bảo mật
The ParentVUE and StudentVUE systems contain information which is confidential. By using this system, you agree to maintain confidentiality of all data. To support Helix's commitment to security and privacy, you agree not to share your password with ANYONE. Helix employees will NEVER ask for your password for any reason.
Bấm tôi chấp nhận có nghĩa là bạn đồng ý với tuyên bố về quyền riêng tư trên.